natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Regulamin

REGULAMIN

§1

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze należy przez to rozumieć MEDICANA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres ul. Cieszyńska 365,43-382 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429852, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: [547-214-37-32...], będącej właścicielem Portalu,

2) Portalu należy przez to rozumieć zespół danych tworzących strony internetowe składające się na serwis internetowy dostępny w domenie natmed.pl, zawierający treści dotyczące poradnictwa z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwa z zakresu psychologii, poradnictwa z zakresu relaksacji, poradnictwa z zakresu ezoteryki, poradnictwa z zakresu bioenergoterapii, poradnictwa z zakresu zdrowego żywienia, poradnictwa z zakresu zwierząt domowych, ochrony zdrowia, poprawy stylu życia, rolnictwa biodynamicznego, banku nasion starych odmian drzew, ziaren, odmian nie modyfikowanych genetycznie; kuchni, ogrodnictwa, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, organizowania grup wsparcia dla osób chorych, religii, etyki, światopoglądów, aktualnych wiadomości, miejsc wypoczynku, technik gimnastyki, jogi, kursów samopomocy, samorozwoju, samoleczenia, propagowania harmonijnego rozwoju i współistnienia z naturą, targów medycyny naturalnej. Portal wyposażony jest w funkcjonalności pozwalające Użytkownikom na komunikowanie się, wymianę informacji, zamieszczanie tekstów, zdjęć, materiałów audiowizualnych, odnośników, komentarzy, ocen, wypowiedzi oraz odczytywanie treści (artykuły, wykłady, informacje, ogłoszenia reklamowe, fragmenty książek i czasopism, zdjęcia, obrazy, diagramy, materiały audiowizualne) w ramach udostępnionych Użytkownikom Usług. Portal jako całość, w tym jego układ i kompozycja, interfejs użytkownika, sposoby poruszania się po nim, elementy graficzne i programistyczne, jak również treści, które nie stanowią odrębnej własności Użytkowników, są własnością Administratora i są chronione prawem w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

3) Usługach należy przez to rozumieć odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Administratora lub inne współpracujące z nim podmioty na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu.

4) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy akt współokreślający wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski prawne podstawy korzystania przez Użytkownika z Portalu, w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora,

5) Użytkowniku należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która dokonała rejestracji i udostępniła swoje dane osobowe w wymaganym zakresie, a także zaakceptowała postanowienia Regulaminu. Użytkownikiem może zostać również osoba małoletnia, o ile uzyska zgodę swego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). Za Użytkownika uważa się także każdą osobę fizyczną, bez względu na jej wiek, korzystającą w jakimkolwiek zakresie z Portalu bez dokonania rejestracji. W takim przypadku samo korzystanie z Portalu, w zakresie w jakim jest ono możliwe bez rejestracji, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6) Profilu należy przez to rozumieć zbiór danych określających Użytkownika, zawierający dane osobowe, kontaktowe oraz inne informacje przekazywane we własnym zakresie przez Użytkownika do struktury danych Portalu i udostępniane w ramach Portalu, powiązane jednoznacznie z Użytkownikiem.

7) Treści należy przez to rozumieć wszelkie dane elektroniczne, w tym teksty, zdjęcia, obrazy, materiały audialne, materiały audiowizualne, programy komputerowe - niezależnie od formatu w jakim zostały zapisane.

§2

ZAKŁADANIE PROFILU

1. Przed przystąpieniem do korzystania z Portalu w pełnym zakresie Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rejestracji polegającej na przekazaniu Administratorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i akceptacji postanowień Regulaminu. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji w Portalu zostaje dla Użytkownika utworzony Profil.

2. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, że podane przez niego dane są kompletne i zgodne z rzeczywistością, a także, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. W celu zamieszczania w Portalu Treści oraz korzystania z Usług, w tym zamieszczania ofert oraz dokonywania sprzedaży towarów i własnych usług, Użytkownik dokonuje logowania do Profilu w Portalu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej, w tym adresem poczty elektronicznej, w celu realizacji Usług przez Administratora.

§3

ZAMYKANIE PROFILU

1. Użytkownik jest w każdym czasie uprawniony do zaprzestania korzystania z Portalu i Usług.

2. W celu zamknięcia Profilu Użytkownik musi przesłać Administratorowi za pośrednictwem Portalu oświadczenie o rezygnacji. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji Profil zostaje zamknięty.

3. Z chwilą zamknięcia Profilu Administrator ma prawo wedle swego uznania usunąć w całości albo w części Treści zamieszczone przez Użytkownika i powiązane z jego Profilem. Jednakże na żądanie Użytkownika wysłane za pośrednictwem Portalu Administrator zobowiązuje się w terminie 14 dniu usunąć wszelkie zamieszczone przez Użytkownika i powiązane z jego Profilem Treści.

4. Z chwilą zamknięcia Profilu Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

§4

OGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminem jest mu znana, została przez niego zaakceptowania, a ponadto, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

2. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż w zakresie nie uregulowanym w Regulaminie zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Polski.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu.

5. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Portalu. Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie do nie zakładania dodatkowego Profilu oraz do nie korzystania z Profilu innego Użytkownika.

6. W przypadku Użytkownika będącego małoletnim za korzystanie z Portalu niezgodne z Regulaminem odpowiedzialność prawną ponoszą jego przedstawiciele ustawowi.

§5

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z ZAMIESZCZANIEM TREŚCI

1. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość tego, iż zamieszczając w Portalu Treść ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za Treść.

2. Zamieszczając Treść w Portalu Użytkownik zapewnia, że ma do niej tytuł prawny, w tym, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe albo prawa do korzystania z niej w zakresie pozwalającym na udostępnianie w ramach Portalu. Użytkownik zapewnia, że Treść jest wolna od wad prawnych, a zamieszczenie w Portalu i rozpowszechnianie w sieci Internet nie narusza praw osób trzecich. Jeżeli zamieszczana Treść dotyczyć ma osób trzecich, Użytkownik zapewnia ponadto, że dysponuje zgodą tych osób na zamieszczenie treści w Portalu.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Treści, która w jakikolwiek sposób mogłaby naruszać prawa, dobra osobiste i prawnie chronione interesy osób trzecich. To samo dotyczy zamieszczania Treści, której udostępnienie naruszałoby jakiekolwiek regulacje prawne, w tym w szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych.

4. Zamieszczane w Portalu treści odpowiadać muszą ustanowionym warunkom technicznym. W tym zakresie w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Treści zawierającej szkodliwe oprogramowanie.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Treści odbiegającej tematycznie od zagadnień, którym Portal został poświęcony.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Treści obejmującej pornografię.

7. Użytkownik zobowiązuje się także nie zamieszczać Treści naruszającej dobrych obyczajów, powszechnie uznanych i akceptowanych społecznie norm moralnych, a także godności lub dóbr osobistych osób trzecich.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UŻYTKOWNIKA ZA TREŚĆ

1. W przypadku zgłoszenia wobec Administratora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw podmiotowych, w tym w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych lub popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w Portalu Treści, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu ochrony Administratora przed takimi roszczeniami.

2. W ramach działań określonych w ust. 1 Użytkownik zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Administratora albo w przypadku braku takiej możliwości przystąpić do sporu po stronie Administratora. Niezależnie od powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności względem osoby trzeciej oraz pokryć wszelkie koszty jakie Administrator poniesie w związku z roszczeniem lub pozwem o naruszenie praw lub prawnie chronionych interesów osoby trzeciej.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treść zamieszczoną przez Użytkowników Portalu, w tym za treści zewnętrzne dostępne za pośrednictwem zamieszczonych przez Użytkowników odnośników.

4. Administratorowi przysługuje uprawnienie do blokowania dostępu do treści i jej usuwania. Treść podlega blokowaniu i jest usuwana w przypadku, gdy została wykorzystana w sposób bezprawny, narusza prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. Administrator jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu w przypadku, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe albo nieaktualne dane identyfikacyjne, dopuścił się działań utrudniających albo uniemożliwiających funkcjonowanie Portalu lub zamieszcza w sposób uporczywy Treść nie związaną z tematyką Portalu. Postanowienie stosuje się odpowiednio do zamknięcia Profilu.

§7

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie był w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania do Użytkownika posiadającego status konsumenta w zakresie w jakim ograniczają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność Administratora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI MEDYCZNE

1. Portal ma charakter edukacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Portalu informacje o tematyce zdrowotnej, medycznej i farmaceutycznej. Informacje te nie stanowią porad o charakterze medycznym i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

2. Zamieszczone w portalu treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być w żadnym przypadku traktowane przez Użytkowników jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lekarskiej, czy zalecenia w zakresie leczenia. Informacje te nie zastępują badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego, które zapewnia jedynie konsultacja przeprowadzona indywidualnie z lekarzem.

3. Administrator, konsultanci i inne osoby zamieszczające informacje w Portalu dokładają wszelkiej staranności by informacje te były rzetelne i kompletne. Nie mogą jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania się do informacji zawartych w Portalu.

4. Przed zażyciem jakichkolwiek leków lub środków o działaniu leczniczym, a także przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem. Tylko lekarz ma odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie by zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

5. Stosowanie leków i środków farmaceutycznych dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i z jego zalecenia.

5 Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność.

6. Niepełna informacja w zakresie skutków stosowania leku, w tym brak wyraźnego ostrzeżenia o skutkach ubocznych stosowania leku lub kombinacji leków nie może być w żadnym przypadku poczytywany przez Użytkownika jako wskazówka, że lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub osób trzecich.

7. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, sposób stosowania i efekty uboczne.

§9

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Portal jest zarządzany i prowadzony przez Administratora.

2. Na wniosek Użytkownika Administrator zobowiązany jest do usunięcia jego Profilu.

3. Nazwy handlowe lub znaki towarowe zamieszczone w Portalu są przedmiotem praw osób trzecich. Ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą osób uprawnionych. Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe wykorzystane zostały w ramach Portalu jedynie w celach informacyjnych, w tym dla identyfikacji produktu lub usługi oferowanej za pośrednictwem Portalu.

§10

UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA

1. Administrator jest uprawniony do wykorzystania bez wynagrodzenia Treści zamieszczonej w Portalu przez Użytkownika do celów komercyjnych, w tym poprzez dołączanie do niej reklam w Portalu.

2. Administrator jest uprawniony do przesyłania na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej.

3. Z zastrzeżeniem Usługi Sklepu Administrator jest uprawniony do wyłącznego wykorzystania powierzchni reklamowej w Portalu. Użytkownik nie ma prawa bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora umieszczania w Portalu jakichkolwiek reklam lub materiałów handlowych.

4. Administrator jest uprawniony do publicznego udostępniania Treści zamieszczonej przez Użytkownika bez żadnych ograniczeń tak aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Administrator jest uprawniony do korygowania treści celem dostosowania jej do wymogów technicznych Portalu.

6. Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom korzystania z Treści zamieszczonej przez Użytkownika w zakresie utrwalenia utworu do użytku osobistego.

7. Administrator jest uprawniony do jednostronnego dysponowania Portalem, w tym decydowania o jego kształcie i formie, tworzenia nowych i usuwania dotychczasowych funkcjonalności, wprowadzania i usuwania Usług, trwałego lub czasowego zaprzestania jego prowadzenia, jak i przeniesienia praw do Portalu na osobę trzecią.

8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie mają zastosowania do Użytkownika posiadającego status konsumenta w zakresie w jakim zezwalałyby Administratorowi na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków bez zgody tego Użytkownika.

§11

USŁUGA SPRZEDAŻY

1. Administrator udostępnia Użytkownikom Usługę Sprzedaży polegającą na umożliwieniu korzystania z infrastruktury sklepu internetowego, za pomocą którego Użytkownicy mogą zorganizować w własnym imieniu, na swój koszt i ryzyko proces sprzedaży towarów lub usług związanych z tematyką Portalu.

2. Usługa Sprzedaży jest świadczona odpłatnie, a administrator pobiera od Użytkownika prowizję zgodnie z cennikiem.

3. Administrator jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia towarów lub usług, których oferowanie narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

§12

USŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Administrator udostępnia Użytkownikom Usługę Sklepu Internetowego polegającą na umożliwieniu nabywania, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych, ziół, herbatek, zdrowej żywności, przypraw oraz przedmiotów ezoterycznych zwanych dalej łącznie towarami.

2. Usługa Sklepu Internetowego jest dostępna wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników.

3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

4. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

5. Podane ceny są cenami brutto, obejmują podatek od towarów i usług oraz wyrażone zostały w walucie polskiej.

6. Zamówienie realizowane jest w oparciu o cenę obowiązująca w momencie jego złożenia. Po przyjęciu zamówienia oferta jest wiążąca dla Administratora przez okres 7 dni. Administrator jest uprawniony do organizowania ofert specjalnych i wyprzedaży. Ilość towarów dostępnych w ofercie specjalnej lub wyprzedaży może zostać ograniczona.

7. Opisy towarów prezentowane w ramach Usługi Sklepu Internetowego służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Przed użyciem towaru należy zapoznać się z informacją dotyczącą warunków jego stosowania znajdującą się na opakowaniu lub w dołączonej ulotce.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie towarów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

9. Informacje o towarach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

10. W celu złożenia zamówienia na towary Użytkownik zobowiązany jest wysłać prawidłowo i kompletnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. Następnie po otrzymaniu od Administratora informacji o możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji Użytkownik potwierdza je za pomocą poczty elektronicznej.

11. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski, o ile złożone zostały przez osoby zamieszkałe albo mające siedzibę na terenie Polski.

12. Administrator jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia w razie:

1) podania niekompletnych lub błędnych danych w zamówieniu,

2) wycofania towaru z obrotu albo wstrzymania obrotu tym towarem,

3) naruszenia postanowień Regulaminu,

4) braku możliwości realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności niezależne od Administratora.

13. Termin realizacji zostaje każdorazowo podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Administrator informuje niezwłocznie o tym fakcie i w miarę możliwości wskazuje nowy termin realizacji zamówienia.

14. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Portalu.

15. Składając zamówienie Użytkownik dokonuje, spośród dostępnych opcji, wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności. Szczegółowe warunki i terminy realizacji dostaw dostępne są w Portalu. To samo dotyczy dostępnych form płatności.

16. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuję z chwilą dokonania zapłaty, w przypadku wyboru przesyłki płatnej za pobraniem z chwilą potwierdzenia zamówienia.

17. Koszty przesyłki pokrywane są przez Użytkownika. Użytkownik uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według cennika kosztów dostawy dostępnego w Portalu.

18. W przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki z uwagi na okoliczności obciążające Użytkownika, w szczególności podania błędnych danych adresowych, niezasadnej odmowy przyjęcia, niepodjęcia przesyłki w terminie, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy. Administrator jest uprawniony do potrącenia kosztów dostawy.

19. Przed odbiorem przesyłki Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone oraz czy towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia, a następnie skontaktować się z Administratorem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.

20. Do przesyłki Administrator dołącza dowód zakupu, odpowiednio paragon fiskalny lub na wniosek Użytkownika fakturę. Otrzymanie faktury uzależnione jest od wcześniejszego podania przez Użytkownika informacji niezbędnych do jej wystawienia. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej.

21. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania towaru, wysłane na adres UL.CIESZYŃSKA 365, 43-382 BIELSKO-BIAŁA W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 kodeksu cywilnego.

22. Zwracane towary przyjmowane są pod warunkiem ich odesłania w oryginalnym opakowaniu, bez śladów korzystania z towaru.

23. Użytkownik przesyła zwracany towar wraz z dowodem zakupu, odpowiednio paragonem fiskalnym albo fakturą, a także kartą gwarancyjną, o ile została wydana.

24. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Użytkownik.

25. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy po otrzymaniu przesyłki, Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi wyłącznie ceny sprzedaży. Zwrot ceny sprzedaży następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Administratora zwróconej przesyłki na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

26. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki albo w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi jedynie ceny sprzedaży towaru pomniejszonej o poniesione przez Administratora koszty dostawy. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Administratora zwróconej przesyłki.

27. Zwroty należy przesyłać wyłącznie na adres UL.CIESZYŃSKA 365, 43-382 BIELSKO-BIAŁA

28. Administrator nie jest zobowiązany do odbierania zwrotów przesłanych za pobraniem.

29. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar może zostać ponownie przesłany Użytkownikowi na jego koszt.

30. W odniesieniu do Użytkownika posiadającego status konsumenta procedura reklamacyjna odbywa się na zasadach i warunkach opisanych przepisach regulujących prawa konsumentów, w tym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (treść przepisów dostępna jest w Portalu). Do Użytkownika będącego konsumentem nie znajdują miedzy innymi zastosowanie ograniczenia określone w ust. 22, 23, 25 oraz 26 powyżej. Użytkownik będący konsumentem nie jest zobowiązany do pokrycia przesyłki zwrotnej dotyczącej reklamacji Towaru.

§13

DANE OSOBOWE

1. W celu korzystania z Portalu i realizowanych za jego pośrednictwem Usług konieczne jest podanie przez Użytkownika Administratorowi danych osobowych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych w celu prowadzenia Portalu oraz świadczenia Usług za pomocą Portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, a także ich poprawiania.

4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych również w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych.

5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Administratora.

6. Dane osobowe oraz inne dane zamieszczone przez Użytkownika w Portalu będą przekazywane osobie trzeciej tylko okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa.

§14

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Do korzystania z Usług w Portalu Natmed.pl niezbędne jest posiadanie  urządzenia mającego dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 7 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej np. Mozilla firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.

2.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Portalu.

2. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkownik co najmniej na 14 dni naprzód, wysyłając informację na adres poczty e-mali Użytkowania podany w formularzu rejestracyjnym Użytkownika. Do Usług, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia realizacji Usługi.

3. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika daje mu prawo do rezygnacji z korzystania z Portalu i złożenia wniosku o usunięcie Profilu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

4. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są w stosunku do konsumentów w części usługami świadczonymi na odległość i podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zm.).

5. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: medicana.sp@gmail.com albo na adres: UL.CIESZYŃSKA 365,43-382 BIELSKO-BIAŁA

Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.