natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu na natmed.pl

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu ogłoszonego na łamach gazety Dziennik Zachodni (zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest:

Redakcja portalu natmed.pl, Medicana Sp. Z o.o. ul.Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

§3
1. Konkurs trwa od dnia 13.03.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 05.05.2014 r.

§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, czytelnik Dziennika Zachodniego
2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy znaleźć na stronie www.natmed.pl ukryty kod specjalny, a następnie wysłać go mailem wraz z danymi do wysyłki nagrody na adres biuro@natmed.pl
2. Wysłanie kodu z danymi jest równoznaczne ze zgodą na uczestnictwo w konkursie.

§6
1. Nagrodzone zostaną trzy osoby wybrana przez Organizatora.

§7
1. Nagrodą w konkursie są: 3 x 5 litrów i 15 x 1 litr greckiej najwyższej jakości oliwy extra virgin
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie natmed.pl do  05.05 2014 roku.

§8
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie wysłanie na podany wyżej adres mailowy kodu specjalnego wraz z danymi osobowymi: imie, nazwisko, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

§9
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

§10

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

 

Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.